Codul Muncii 2023 actualizat

Capitolul I - Incheierea contractului individual de munca

Art. 10
Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi ...

Art. 11
Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin ...

Art. 12
(1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.(2) Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate ...

Vezi toate articolele: Capitolul I - Incheierea contractului individual de muncaCapitolul II - Executarea contractului individual de munca

Art. 37
Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul ...

Art. 38
Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile ...

Art. 39
(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;b) dreptul la repaus zilnic şi ...

Vezi toate articolele: Capitolul II - Executarea contractului individual de munca


Capitolul III - Modificarea contractului individual de munca

Art. 41
(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului ...

Art. 42
(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât ...

Art. 43
Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare ...

Vezi toate articolele: Capitolul III - Modificarea contractului individual de munca


Capitolul IV - Suspendarea contractului individual de munca

Art. 49
(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre ...

Art. 50
Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:a) concediu de maternitate;b) concediu pentru incapacitate ...

Art. 51
(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii:a) concediu pentru creşterea ...

Vezi toate articolele: Capitolul IV - Suspendarea contractului individual de munca


Capitolul V - Incetarea contractului individual de munca

Art. 55
Contractul individual de muncă poate înceta astfel:a) de drept;b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;c) ca ...

Art. 56 [incetarea de drept a contractului individual de munca]
(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum ...

Art. 57
(1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea ...

Vezi toate articolele: Capitolul V - Incetarea contractului individual de munca


Capitolul VI - Contractul individual de munca pe durata determinata

Art. 82
(1) Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile ...

Art. 83
Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:a) înlocuirea unui ...

Art. 84
(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.(2) În cazul în ...

Vezi toate articolele: Capitolul VI - Contractul individual de munca pe durata determinata


Capitolul VII - Munca prin agent de munca temporara

Art. 100
Agentul de muncă temporară care concediază salariatul temporar înainte de termenul prevăzut în contractul de muncă temporară, pentru ...

Art. 101
Cu excepţia dispoziţiilor speciale contrare, prevăzute în prezentul capitol, dispoziţiile legale, prevederile regulamentelor interne, precum şi ...

Art. 102
Agenţii de muncă temporară nu percep nicio taxă salariaţilor temporari în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către ...

Vezi toate articolele: Capitolul VII - Munca prin agent de munca temporara


Capitolul VIII - Contractul individual de munca cu timp partial

Art. 103
Salariatul cu fracţiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este ...

Art. 104
(1) Angajatorul poate încadra salariaţi cu fracţiune de normă prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată ...

Art. 105
(1) Contractul individual de muncă cu timp parţial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), următoarele:a) durata muncii ...

Vezi toate articolele: Capitolul VIII - Contractul individual de munca cu timp partial


Capitolul IX - Munca la domiciliu

Art. 108
(1) Sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care ...

Art. 109
Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă şi conţine, în afara elementelor prevăzute la art. 17 ...

Art. 110
(1) Salariatul cu munca la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege şi prin contractele colective de muncă aplicabile ...

Vezi toate articolele: Capitolul IX - Munca la domiciliu