Articole despre Codul Muncii

Poprire salariu - obligatiile angajatorilor, sumele exceptate de la poprire si spete utile pentru managerii de HR ​Contract de munca cu timp partial/part time. Model si ce trebuie sa stie angajatorii Totul despre pontaj: ce inseamna, cum se face si model foaie de pontaj Fluturasul de salariu explicat. Ce trebuie sa stie angajatorii despre acest document Concediul de ingrijitor. Norme de aplicare si ce prevede Codul MunciiConcedierea colectiva. Ce inseamna si principalele obligatii ale angajatorilorSpor de noapte. Cum se acorda si mod de calcul Statul de plata/de salarii: importanta, cine intocmeste statele de plata si ce trebuie sa contina Concediu de acomodare 2024: conditii acordare si obligatiile angajatorilor Suspendarea contractului de munca. Ce inseamna, ce efecte produce si durata maximaConcedierea: noutati legislative, cand poate fi dispusa si diferentele dintre concedierea colectiva si cea individuala Diurna 2024: ce este, cand se acorda si exemplu de calculAdeverinta de salariat: utilizari, continut obligatoriu, modele​Concediul medical pe caz de boala: cat se plateste codul de indemnizatie 01Desfacerea contractului de munca prin concediere: motive, model cerereSomaj: Totul despre indemnizatia de somaj, model de adeverintaDetasarea in Codul Muncii: obligatii, indemnizatie detasare, act aditionalAlocatie copii 2024: cine beneficiaza, cat este si ce aspecte legale trebuie sa stiiContractul colectiv de munca: prevederi legislative obligatoriiArt. 54 Codul Muncii: Contractul de munca se suspenda in cazul concediului fara plataFisa postului: continut, importanta, modelStimulentul de insertie: cat este, cand si in ce conditii se acorda Ore suplimentare Codul Muncii: se recupereaza sau se platesc?Tabel varsta pensionare standard si anticipata femei. La ce varsta te poti pensionaIndemnizatie crestere copil: cuantum, conditii si acte necesareProgramul de lucru in Codul Muncii: flexibilitate, pauza de masa, ore suplimentareAmenda ITM angajat fara contract: cum se sanctioneaza munca la negru?Contractul individual de munca: Ghid practic pentru angajati si angajatoriDemisia: legislatie, model, drepturi si obligatii Somaj tehnic: Tot ce trebuie sa stii despre proceduri, drepturi si beneficiiIncetarea contractului de munca. Drepturi si proceduri implicateConcediu de odihna: prevederile legale pe care trebuie neaparat sa le stii

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Prin Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, a fost instituit un nou beneficiu de asistenţă socială prin consolidarea ajutorului social, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Aplicarea prevederilor Legii nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, respectiv acordarea noului beneficiu de asistenţă socială nu se poate realiza în absenţa Sistemului naţional informatic al asistenţei sociale şi depinde de capacitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a asigura prelucrarea informatică a datelor privind solicitanţii şi verificarea criteriilor de eligibilitate.
Sistemul naţional informatic al asistenţei sociale este în curs de realizare. Practic, acesta face subiectul unui proiect al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu sprijinul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, care se înscrie atât în cadrul agendei digitale a României, cât şi în măsura prevăzută de Programul de guvernare. Acest proiect este în faza iniţială, finalizarea acestuia estimându-se în perioada 2020-2021.
În contextul imposibilităţii aplicării Legii nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, este necesară menţinerea aplicării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de minimum 2 ani, pentru a nu afecta un număr de aproximativ 210.000 familii în risc de sărăcie, beneficiare ale ajutorului social, şi crearea unor noi probleme sociale prin creşterea riscului de excluziune socială, având în vedere faptul că aproximativ 50% din aceste familii sunt familii cu copii.
În plus, măsurile din ultima perioadă în domeniul stimulării ocupării forţei de muncă, evoluţia salariilor, creşterea veniturilor medii şi noua viziune a sistemului de pensii, conduc la necesitatea unei revizuiri a prevederilor legale conţinute de Legea nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, care să aibă ca efect creşterea participării pe piaţa muncii a membrilor apţi de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.
Având în vedere imposibilitatea susţinerii financiare a măsurilor prevăzute de art. 27 alin. (6) şi art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în special în privinţa sprijinului de 500 euro care ar trebui acordat tuturor copiilor născuţi începând cu data intrării în vigoare a legii, ceea ce ar însemna plata dreptului pentru aproximativ 1,7 milioane copii născuţi în această perioadă, pentru implementarea acestei măsuri fiind necesari aproximativ 4 miliarde lei, şi ţinând cont de necesitatea aprobării bugetului de stat pentru anul 2019 şi încadrarea în limitele de deficit bugetar asumate, se impune şi pentru aceste măsuri prorogarea termenului de aplicare.
Prorogarea termenului de aplicare atât a Legii nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, cât şi a măsurilor prevăzute de art. 27 alin. (6) şi art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar a fi efectuată înainte de aprobarea legii bugetare anuale, astfel încât fundamentarea bugetului să fie realizată pe baza actelor normative aprobate, conform Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.
De asemenea, în situaţia excepţională înregistrată cu privire la proliferarea pestei porcine africane şi a despăgubirilor preconizate a se acorda gospodăriilor individuale în care au fost sacrificate suine purtătoare ale acestui virus, ţinând cont de faptul că 48% dintre gospodăriile în care se acordă ajutorul social sunt în mediul rural, se impune exceptarea acestor despăgubiri de la a fi luate în calcul la stabilirea ajutorului social pentru a nu afecta situaţia socioeconomică a acestor gospodării. Astfel, este necesară modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte veniturile care se exceptează de la stabilirea dreptului la ajutorul social.
Luând în considerare Decizia Curţii Constituţionale nr. 387 din 5 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 24 iulie 2018, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ţinând cont de prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţia României, republicată, prevederile Codului muncii trebuie adaptate, astfel încât să nu se înregistreze disfuncţionalităţi legislative ca urmare a încetării efectelor juridice ale reglementării actuale.
De asemenea, se impune şi modificarea art. 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asigurându-se astfel cadrul necesar stabilirii salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, diferenţiat pe criteriile nivelului de studii şi al vechimii în muncă.
Totodată, în contextul intrării în vigoare de la 1 ianuarie 2019 a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare şi abrogarea cu aceeaşi dată a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare, se impune corelarea celor două acte normative astfel încât cuantumurile aferente tichetelor de creşă prevăzute de acestea să fie egalizate.
Având în vedere necesitatea reducerii urgente a deficitului de forţă de muncă identificat la nivel naţional, reclamat şi de reprezentanţii mediului de afaceri, deficit care se poate reduce prin calificarea la locul de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, aflate în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi care nu au absolvit învăţământul gimnazial,
luând în considerare modificările legislative prevăzute în Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, ce oferă posibilitatea persoanelor care au absolvit învăţământul primar de a avea acces la programe de formare profesională, de nivel 1, în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor în context personal, civic, social şi/sau legat de ocupare şi care să le permită practicarea ocupaţiilor care necesită deţinerea unor cunoştinţe generale de bază şi a unor competenţe specifice acestora,


având în vedere Recomandarea Consiliului 2.016/C 67/01 privind integrarea şomerilor de lungă durată pe piaţa forţei de muncă,
de asemenea, pentru a sprijini integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile, în special a celor beneficiare de prestaţiile prevăzute în Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. I
Articolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 97
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021, cu excepţia art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2021."


ART. II
(1) Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2020.
(2) Cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă până la data de 31 decembrie 2020.

ART. III
Alineatul (1) al articolului 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 8
(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:
a) alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
e) stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
f) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare;
g) veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale."


ART. IV
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 56 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 60 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II;"

2. La articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) teza întâi."

3. La articolul 164, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
"(1^1) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili o majorare a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la alin. (1), diferenţiat pe criteriile nivelului de studii şi al vechimii în muncă.
(1^2) Toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se determină utilizând nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la alin. (1)."

 

ART. V
Alineatul (2) al articolului 7 din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creşă, prevăzută la alin. (1), poate fi indexată anual cu indicele inflaţiei comunicat de Institutul Naţional de Statistică."


ART. VI
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 7 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 7 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
"d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare."

2. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"ART. 9
(1) Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:
a) 6 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;
b) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
c) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
d) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4."

3. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"ART. 13
(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare 1, 2, 3 şi 4, stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare."

4. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
"ART. 17
Nu beneficiază de prevederile art. 16 angajatorii care:
a) anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie pentru aceeaşi calificare;
b) organizează programe de ucenicie în acelaşi domeniu de activitate în care ucenicul deţine deja o calificare ce cuprinde competenţele propuse a fi dobândite prin noul program de ucenicie;
c) în ultimul an au fost în raporturi de muncă cu persoana care urmează să încheie contract de ucenicie, cu excepţia situaţiei în care pentru persoana respectivă a fost încheiat contract individual de muncă pe perioada vacanţelor, în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare;
d) se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare suspendate sau restricţii asupra acestora."


ART. VII
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. VIII
În aplicarea art. 59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, termenul până la care se poate realiza actualizarea cuantumului pensiilor militare de stat este data de 31 decembrie a fiecărui an. Cuantumul pensiilor militare de stat nu se actualizează dacă media anuală a inflaţiei înregistrează valori negative.

ART. IX
După alineatul (2^1) al articolului 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:
"(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 un punct-amendă este 145 lei."

 


PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Mergeani Nicea,
secretar de stat
Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
Rovana Plumb
p. Ministrul apărării naţionale,
Nicolae Nasta,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor interne,
Gheorghe Nucu Marin,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucureşti, 9 noiembrie 2018.
Nr. 96.
----