Articole despre Codul Muncii

Poprire salariu - obligatiile angajatorilor, sumele exceptate de la poprire si spete utile pentru managerii de HR ​Contract de munca cu timp partial/part time. Model si ce trebuie sa stie angajatorii Totul despre pontaj: ce inseamna, cum se face si model foaie de pontaj Fluturasul de salariu explicat. Ce trebuie sa stie angajatorii despre acest document Concediul de ingrijitor. Norme de aplicare si ce prevede Codul MunciiConcedierea colectiva. Ce inseamna si principalele obligatii ale angajatorilorSpor de noapte. Cum se acorda si mod de calcul Statul de plata/de salarii: importanta, cine intocmeste statele de plata si ce trebuie sa contina Concediu de acomodare 2024: conditii acordare si obligatiile angajatorilor Suspendarea contractului de munca. Ce inseamna, ce efecte produce si durata maximaConcedierea: noutati legislative, cand poate fi dispusa si diferentele dintre concedierea colectiva si cea individuala Diurna 2024: ce este, cand se acorda si exemplu de calculAdeverinta de salariat: utilizari, continut obligatoriu, modele​Concediul medical pe caz de boala: cat se plateste codul de indemnizatie 01Desfacerea contractului de munca prin concediere: motive, model cerereSomaj: Totul despre indemnizatia de somaj, model de adeverintaDetasarea in Codul Muncii: obligatii, indemnizatie detasare, act aditionalAlocatie copii 2024: cine beneficiaza, cat este si ce aspecte legale trebuie sa stiiContractul colectiv de munca: prevederi legislative obligatoriiArt. 54 Codul Muncii: Contractul de munca se suspenda in cazul concediului fara plataFisa postului: continut, importanta, modelStimulentul de insertie: cat este, cand si in ce conditii se acorda Ore suplimentare Codul Muncii: se recupereaza sau se platesc?Tabel varsta pensionare standard si anticipata femei. La ce varsta te poti pensionaIndemnizatie crestere copil: cuantum, conditii si acte necesareProgramul de lucru in Codul Muncii: flexibilitate, pauza de masa, ore suplimentareAmenda ITM angajat fara contract: cum se sanctioneaza munca la negru?Contractul individual de munca: Ghid practic pentru angajati si angajatoriDemisia: legislatie, model, drepturi si obligatii Somaj tehnic: Tot ce trebuie sa stii despre proceduri, drepturi si beneficiiIncetarea contractului de munca. Drepturi si proceduri implicateConcediu de odihna: prevederile legale pe care trebuie neaparat sa le stii

Legea nr. 57 din 11 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative

Legea nr. 57 din 11 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 283 din 14 aprilie 2016


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 19 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) cetăţenilor români sau cetăţenilor români cu multiplă cetăţenie, după caz, care au domiciliul în România, care au locuit efectiv şi continuu pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de atestare; la stabilirea continuităţii nu sunt considerate întreruperi absenţele temporare care nu depăşesc 3 luni şi nici cele determinate de şederea pe teritoriul altui stat ca urmare a existenţei unor contracte de muncă impuse de derularea unor activităţi desfăşurate în interesul statului român, precum şi ca urmare a unor obligaţii internaţionale asumate de România;"

2. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- CAPITOLUL II: Condiţii de fond şi condiţii vizând exprimarea consimţământului la adopţie"

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7. – (1) Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de pornografie infantilă şi infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori nu poate adopta."

4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:


"(2) Se poate considera refuz abuziv de a consimţi la adopţie şi situaţia în care, deşi legal citaţi, părinţii fireşti sau, după caz, tutorele, nu se prezintă la două termene consecutive fixate pentru exprimarea consimţământului."

5. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:
"(3) Consimţământul la adopţie nu poate fi exprimat în locul părinţilor fireşti/tutorelui copilului de către curator, mandatar sau o altă persoană împuternicită în acest sens.
(4) În mod excepţional, în situaţia în care unul dintre părinţii fireşti, deşi au fost realizate demersuri suficiente, nu a putut fi găsit pentru exprimarea consimţământului, consimţământul celuilalt părinte este îndestulător. Când ambii părinţi se află în această situaţie, adopţia se poate încheia fără consimţământul lor.
(5) Instanţa poate încuviinţa luarea consimţământului la locuinţa celui chemat să exprime consimţământul, printr-un judecător delegat, dacă partea, din motive temeinice, este împiedicată să se prezinte în faţa instanţei.
(6) Persoana care locuieşte în circumscripţia altei instanţe, în cazul prevăzut la alin. (5), îşi exprimă consimţământul prin comisie rogatorie."

6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9. - Părinţii fireşti ai copilului sau, după caz, tutorele acestuia, trebuie să consimtă la adopţie în mod liber şi necondiţionat, numai după ce li s-a explicat, într-un limbaj accesibil, consecinţele exprimării consimţământului şi asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine, ca urmare a încuviinţării adopţiei. Obligaţia de a asigura consilierea şi informarea înaintea exprimării consimţământului la adopţie îi revine direcţiei în a cărei rază teritorială locuiesc în fapt părinţii fireşti sau, după caz, tutorele, direcţia realizând şi un raport în acest sens. Raportul se comunică direcţiei de la domiciliul copilului, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia."

7. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:
"Art. 91. – În situaţia prevăzută la art. 8 alin. (4), direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază copilul are obligaţia întocmirii unui raport cu privire la îndeplinirea demersurilor pentru găsirea părinţilor fireşti. Raportul se anexează cererii de deschiderea procedurii adopţiei."

8. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:
"Art. 151. – În cazul adopţiei persoanei care a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, consimţământul adoptatorului sau familiei adoptatoare, precum şi cel al adoptatului se exprimă în faţa instanţei judecătoreşti. Consimţământul părinţilor fireşti nu este necesar."

9. La articolul 16, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Evaluarea se realizează pe baza solicitării adoptatorului sau familiei adoptatoare de către direcţia de la domiciliul acestora sau de către organismele private autorizate să desfăşoare activităţi în cadrul procedurii adopţiei interne şi trebuie să aibă în vedere:"

10. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
"(31) Organismele private autorizate să desfăşoare activităţi în cadrul procedurii adopţiei interne, prevăzute la alin. (3), au obligaţia de a încheia protocol de colaborare cu direcţia în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea."

11. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) În cazul unui rezultat favorabil al evaluării, direcţia în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul adoptatorul sau familia adoptatoare eliberează atestatul de persoană sau familie aptă să adopte, care se constituie ca anexă la dispoziţia directorului general/executiv al direcţiei. În situaţia în care soţii familiei adoptatoare şi-au stabilit domicilii diferite, atestatul se eliberează de către direcţia de la domiciliul unuia dintre soţi, în funcţie de opţiunea acestora."

12. La articolul 16, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Atestatul eliberat de direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază adoptatorul sau familia adoptatoare este valabil pentru o perioadă de 2 ani. Valabilitatea acestui atestat se prelungeşte de drept până la încuviinţarea adopţiei, în situaţia în care:
a) a fost introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de încuviinţare a adopţiei copilului aflat în plasament de cel puţin un an;
b) a fost introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de încredinţare în vederea adopţiei;
c) persoana/familia atestată are deja încredinţaţi, în vederea adopţiei, unul sau mai mulţi copii."

13. La articolul 16, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
"(61) Pe durata de valabilitate a atestatului, adoptatorul sau familia adoptatoare are obligaţia de a informa direcţia cu privire la orice schimbare intervenită în situaţia sa socio-psiho-medicală, anexând, după caz, acte doveditoare."

14. La articolul 16 alineatul (8), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) în situaţia în care se constată faptul că persoana/familia adoptatoare a ascuns sau a furnizat informaţii false cu ocazia realizării evaluării sau pe durata de valabilitate a atestatului;"

15. La articolul 16, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
"(10) Parcurgerea etapei de pregătire pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte nu este necesară în cazul în care persoana sau familia solicită evaluarea în vederea eliberării unui nou atestat ca urmare a încetării valabilităţii acestuia în condiţiile alin. (9) lit. a), b) şi d), precum şi în cazul persoanelor sau familiilor care solicită evaluarea şi care au în plasament de cel puţin un an copilul pe care doresc să îl adopte."

16. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 17. – (1) În situaţia în care solicitantul locuieşte în fapt la adresa de reşedinţă, evaluarea se realizează de către direcţia în a cărei rază teritorială îşi are stabilită reşedinţa sau de către un organism privat autorizat să desfăşoare activităţi în cadrul procedurii adopţiei interne.
(2) În situaţia în care soţii familiei adoptatoare şi-au stabilit domicilii diferite, evaluarea se realizează de către direcţia de la domiciliul soţului unde aceştia locuiesc în fapt sau de către un organism privat autorizat să desfăşoare activităţi în cadrul procedurii adopţiei interne."

17. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18. – (1) Rezultatele evaluării prevăzute la art. 16 se consemnează într-un raport final de evaluare a capacităţii de a adopta a solicitantului, care conţine şi propunerea privind eliberarea sau neeliberarea atestatului. Raportul se întocmeşte în maximum 90 de zile de la depunerea cererii de evaluare şi se comunică solicitantului."

18. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19. – (1) Contestaţia prevăzută la art. 18 alin. (3) se depune şi se înregistrează la direcţia competentă să elibereze atestatul, aceasta având obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea contestaţiei, să o transmită Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie - A.N.P.D.C.A. Contestaţia se transmite însoţită de copia dosarului persoanei/familiei în cauză şi se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la înregistrare de către o comisie constituită prin decizie a preşedintelui A.N.P.D.C.A.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este alcătuită din reprezentanţi ai A.N.P.D.C.A., ai Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali şi ai Colegiului Psihologilor din România.
(3) Organizarea şi funcţionarea comisiei se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

19. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 20. – (1) În soluţionarea contestaţiei, comisia prevăzută la art. 19 alin. (1) analizează documentaţia transmisă de direcţie şi poate solicita orice alte date/documente suplimentare relevante pentru soluţionarea acesteia de la direcţie, contestatar sau de la alte persoane fizice ori juridice."

20. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 25. - Pe parcursul procesului de evaluare, adoptatorul sau familia adoptatoare este obligată să colaboreze cu specialiştii care realizează evaluarea, refuzul acestora de a participa la toate etapele evaluării constituind motiv pentru formularea propunerii privind neacordarea atestatului."

21. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 26. – (1) Planul individualizat de protecţie, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are ca finalitate adopţia internă dacă:
a) după instituirea măsurii de protecţie specială a trecut un an şi părinţii fireşti ai copilului, în grija cărora acesta nu a putut fi lăsat din motive neimputabile părinţilor, precum şi rudele până la gradul al patrulea ale acestuia, care au putut fi găsite, nu realizează niciun demers pentru reintegrarea sau integrarea copilului în familie;
b) după instituirea măsurii de protecţie specială au trecut 6 luni şi părinţii fireşti ai copilului şi rudele până la gradul al patrulea ale acestuia, care au putut fi găsite, nu colaborează cu autorităţile în vederea realizării demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului în familie;
c) după instituirea măsurii de protecţie specială au trecut 6 luni şi părinţii şi rudele copilului până la gradul al patrulea nu au putut fi găsite;
d) după instituirea măsurii de protecţie specială, părinţii şi rudele copilului până la gradul al patrulea care au putut fi găsite declară în scris că nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului şi în termen de 30 de zile nu au revenit asupra declaraţiei. Direcţia are obligaţia înregistrării acestor declaraţii, precum şi a celor prin care părinţii şi rudele până la gradul al patrulea revin asupra declaraţiilor iniţiale;
e) copilul a fost înregistrat din părinţi necunoscuţi. În acest caz, adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie se stabileşte în maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere al acestuia.
(2) În termenele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi, respectiv, la lit. c), direcţia are obligaţia să facă demersurile necesare identificării şi contactării părinţilor fireşti/rudelor copilului până la gradul al patrulea, să informeze periodic părinţii fireşti şi rudele copilului care au putut fi găsite asupra locului în care se află efectiv copilul, asupra modalităţilor concrete în care pot menţine relaţii personale cu acesta, precum şi asupra demersurilor necesare în vederea reintegrării sau integrării.
(3) Planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia şi în situaţia în care părinţii şi rudele copilului până la gradul al patrulea, care au putut fi găsite, deşi nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului, refuză să semneze declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. d). În acest caz, direcţia întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează aceste împrejurări şi care se contrasemnează de secretarul/reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale unde locuiesc, în fapt, părinţii sau rudele."

22. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 27. – (1) În situaţia copilului pentru care s-a instituit plasamentul la o rudă până la gradul al patrulea, planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia internă, numai în situaţia în care managerul de caz apreciază că este în interesul copilului deschiderea procedurii adopţiei.
(2) În situaţia copiilor care au împlinit vârsta de 14 ani, planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia dacă există solicitări de adopţie a acestora din partea unor familii/persoane atestate. În situaţia fraţilor care nu pot fi separaţi, dacă unul dintre ei a împlinit vârsta de 14 ani, planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia numai dacă există solicitări de adopţie a acestora împreună din partea unor familii sau persoane atestate."

23. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:
"Art. 271. – (1) În situaţia stabilirii adopţiei ca finalitate a planului individualizat de protecţie, managerul de caz are obligaţia de a informa persoanele alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, cu privire la acest demers. Data la care a fost realizată informarea, precum şi modalitatea concretă în care s-a realizat aceasta se consemnează într-un proces-verbal.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care intenţionează să adopte copilul alături de care s-au bucurat de viaţa de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, au obligaţia să depună cererea privind eliberarea atestatului în termen de maximum 30 de zile de la data semnării procesului-verbal. Pentru motive obiective, neimputabile solicitantului, la cererea motivată a acestuia, termenul poate fi prelungit cu maximum 10 zile.
(3) Nedepunerea cererii în termenele prevăzute la alin. (2) conduce la pierderea priorităţii în realizarea potrivirii cu copilul respectiv."

24. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adopţiei interne a copilului se face cu citarea părinţilor fireşti ai copilului sau, după caz, a tutorelui şi a direcţiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului. În cazul cererilor de deschidere a procedurii adopţiei în care sunt incidente prevederile art. 8 alin. (4), citarea părinţilor fireşti care nu au putut fi găsiţi se face prin afişarea citaţiei la uşa instanţei şi la ultimul domiciliu cunoscut al acestora. Dispoziţiile Codului de procedură civilă cu privire la numirea curatorilor în cazul în care se dispune citarea prin publicitate nu sunt aplicabile. Procedura de Citare se socoteşte îndeplinită în a 5-a zi de la afişarea citaţiei."

25. La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Comunicarea hotărârii judecătoreşti în situaţia în care părinţii fireşti nu au putut fi găsiţi se face, pentru aceştia, prin afişare la uşa instanţei."

26. La articolul 29, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(6) Efectele hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii adopţiei se menţin până la împlinirea de către copil a vârstei de 14 ani. Prin excepţie, efectele hotărârii se prelungesc peste această dată, până la încuviinţarea adopţiei, în cazul copilului pentru care există solicitări de adopţie din partea unor familii sau persoane atestate.
(7) În situaţia fraţilor care nu pot fi separaţi, odată cu împlinirea vârstei de 14 ani de către cel puţin unul dintre aceştia, efectele hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii adopţiei încetează de drept pentru fraţii inseparabili. Prin excepţie, efectele hotărârii se prelungesc peste această dată, până la încuviinţarea adopţiei, dacă există solicitări de adopţie a respectivilor fraţi împreună, din partea unor familii sau persoane atestate."

27. La articolul 29, alineatul (8) se abrogă.

28. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 36. – (1) Potrivirea este o etapă premergătoare încredinţării în vederea adopţiei prin care se identifică şi selectează persoana/familia atestată ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor identificate ale copilului şi se stabileşte compatibilitatea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare.
(2) Potrivirea se realizează acordându-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse şi altor persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. În potrivire se includ numai acele rude şi persoane care deţin atestat valabil de persoană/familie adoptatoare.
(3) Persoanele alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie sunt: tutorele, asistentul maternal profesionist, persoana/familia de plasament sau, după caz, alte persoane care au convieţuit/convieţuiesc cu copilul, dacă aceştia s-au implicat direct şi nemijlocit în îngrijirea şi educarea lui, iar copilul a dezvoltat relaţii de ataşament faţă de ei.
(4) Procesul de potrivire include o componentă iniţială şi una practică şi se realizează de către compartimentul de adopţii şi postadopţii din structura direcţiei."

29. La articolul 37, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 37. – (1) Potrivirea iniţială se realizează pentru copiii care au deschisă procedura adopţiei, aflaţi în evidenţa Registrului naţional pentru adopţii, denumit în continuare R.N.A., prin identificarea şi selectarea din cadrul acestui registru a tuturor persoanelor/familiilor atestate care răspund nevoilor fiecărui copil.
(2) Lista persoanelor/familiilor prevăzute la alin. (1) se generează de către R.N.A. şi se accesează de către direcţia de la domiciliul copilului, pentru continuarea demersurilor de potrivire."

30. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 38. – Metodologia de potrivire iniţială şi practică dintre copil şi persoana/familia atestată ca aptă să adopte, precum şi criteriile pe baza cărora se realizează potrivirea se elaborează de către A.N.P.D.C.A. şi se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

31. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) După întocmirea raportului de potrivire, direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului sesizează, în maximum 5 zile, instanţa judecătorească pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei."

32. La articolul 41, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 41. – (1) În cazul cererilor de încredinţare în vederea adopţiei, instanţa judecătorească se pronunţă exclusiv pe baza actelor depuse de direcţia în a cărei rază teritorială sa află domiciliul copilului, fără citarea părţilor.
(2) Încredinţarea în vederea adopţiei se dispune de către instanţa judecătorească de la domiciliul copilului, pentru o perioadă de 90 de zile. Odată cu admiterea cererii de încredinţare în vederea adopţiei, instanţa se pronunţă şi asupra încetării măsurii de protecţie specială."

33. La articolul 42 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) pentru adopţia copilului pentru care a fost deschisă procedura adopţiei şi acesta se află în plasament la unul dintre soţii familiei adoptatoare sau la familia adoptatoare de cel puţin 6 luni;
d) pentru adopţia copilului de către tutorele său, dacă au trecut cel puţin 6 luni de la data instituirii tutelei."

34. La articolul 44, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Cererea de încuviinţare a adopţiei adresată instanţei judecătoreşti prelungeşte de drept perioada de încredinţare până la soluţionarea cererii prin hotărâre judecătorească definitivă. Pe această perioadă, dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător."

35. După articolul 46 se introduc cinci noi articole, articolele 461-465, cu următorul cuprins:
"Art. 461. – (1) Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi agricole, denumit în continuare persoană îndreptăţită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR.
(2) Concediul şi indemnizaţia prevăzute la alin. (1) se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum şi dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii. Cererea se completează potrivit modelului care se aprobă prin normele metodologice de aplicarea prezentei legi.
(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se acordă începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei.
(4) Persoanele îndreptăţite cărora li s-au stabilit drepturile prevăzute la alin. (1) nu pot beneficia, în perioada concediului de acomodare, de drepturile acordate în baza art. 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Pe perioada concediului prevăzut la alin. (1), persoana îndreptăţită beneficiază de plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul contribuţiei se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevăzută de lege, la valoarea indemnizaţiei acordate.
(6) Fondurile necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), a contribuţiei prevăzute la alin. (5), cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(7) Cererea şi documentele doveditoare se depun şi se înregistrează la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană şi a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială are domiciliul sau reşedinţa persoana îndreptăţită.
(8) Calculul şi plata indemnizaţiei, inclusiv a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, şi se achită, în funcţie de opţiunea persoanei îndreptăţite, în cont bancar sau la domiciliul acesteia, respectiv la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(9) Procedura de plată a indemnizaţiei care se acordă pe perioada concediului de acomodare se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 462. - Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei încetează începând cu ziua următoare celei în care se produce una din următoarele situaţii:
a) a expirat perioada maximă de un an prevăzută pentru concediul de acomodare;
b) la cererea persoanei îndreptăţite;
c) copilul a împlinit 18 ani;
d) a avut loc decesul copilului;
e) persoana îndreptăţită care urma să adopte în calitate de persoană singură a decedat;
f) a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei.
Art. 463. – (1) Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se produce una dintre următoarele situaţii:
a) s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgenţă;
b) a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei.
(2) Suspendarea prevăzută la alin. (1) încetează în ziua următoare celei în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus revenirea copilului la persoana/familia la care fusese încredinţat în vederea adopţiei sau, după caz, în ziua următoare celei în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus respingerea revocării încredinţării în vederea adopţiei.
(3) Reluarea concediului de acomodare şi a plăţii indemnizaţiei aferente suspendate se face la cererea persoanei îndreptăţite, începând cu data depunerii acesteia, dacă nu au intervenit situaţii care să determine încetarea drepturilor.
Art. 464. – (1) Asupra drepturilor prevăzute la art. 461 alin. (1) nu se datorează impozit şi nici contribuţiile sociale obligatorii stabilite de lege, cu excepţia contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, care se plăteşte în condiţiile art. 461 alin. (5).
(2) Perioada concediului prevăzut la art. 461 alin. (1) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Perioada concediului prevăzut la art. 461 alin. (1) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare şi se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul public de pensii se utilizează 25% din câştigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective.
(5) Perioada concediului prevăzut la art. 461 alin. (1) constituie vechime în muncă, în serviciu şi în specialitate, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.
(6) În situaţia în care indemnizaţia a fost acordată şi pe perioada în care s-a dispus încetarea sau suspendarea concediului şi a indemnizaţiei prevăzute la art. 461 alin. (1), sumele acordate cu titlu necuvenit se recuperează de la persoana îndreptăţită în condiţii similare celor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, pentru alte beneficii de asistenţă socială.
Art. 465. – (1) Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatului sau, după caz, salariaţilor soţ şi soţie care adoptă timp liber pentru efectuarea evaluărilor impuse de obţinerea atestatului şi realizarea potrivirii practice, fără diminuarea drepturilor salariale, în limita a maximum 40 de ore pe an.
(2) Timpul liber se acordă pe baza cererii solicitantului, la care se anexează calendarul întâlnirilor sau, după caz, programul de vizite, întocmite de direcţia competentă.
(3) Nerespectarea de către angajator a prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.
(4) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (3) şi aplicarea amenzii corespunzătoare se fac de către persoanele împuternicite în acest sens din cadrul Inspecţiei Muncii.
(5) Contravenţiei prevăzute la alin. (3) îi sunt aplicabile şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

36. La articolul 48 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
"b1) raportul de consiliere a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, în vederea exprimării consimţământului;"

37. La articolul 52, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Adopţia prevăzută la alin. (1) lit. b) este permisă pentru copiii pentru care s-a admis cererea de deschidere a procedurii adopţiei şi nu a putut fi identificat un adoptator sau o familie adoptatoare cu reşedinţa obişnuită în România sau una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), într-un termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a admis cererea de deschidere a procedurii adopţiei."

38. La capitolul IV, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- SECŢIUNEA 2: Procedura administrativă prealabilă sesizării instanţei judecătoreşti"

39. La articolul 57, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) adoptatul va beneficia în ţara străină de aceeaşi situaţie legală ca şi aceea a unui copil biologic al adoptatorului."

40. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 58. – (1) Cererile transmise A.N.P.D.C.A. trebuie însoţite de documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 57, precum şi de documentele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi transmise în original sau, după caz, în copie legalizată, şi însoţite de traducerea autorizată în limba română. Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate sau de un agent public aparţinând statului primitor pot fi transmise şi prezentate în faţa instanţelor române fără a fi necesară îndeplinirea formalităţilor de supralegalizare/apostilare."

41. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 59. – (1) Potrivirea iniţială şi practică a copilului cu adoptatorul sau familia adoptatoare cu reşedinţa obişnuită în străinătate se realizează de compartimentul de adopţii şi postadopţii din structura direcţiei de la domiciliul copilului. Metodologia de potrivire, precum şi criteriile pe baza cărora se realizează aceasta se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Persoana sau familia selectată ca urmare a realizării potrivirii iniţiale are obligaţia să se deplaseze în România şi să locuiască efectiv pe teritoriul ţării pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile consecutive, în scopul realizării potrivirii practice cu copilul.
(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului va întocmi un raport cu privire la evoluţia relaţiilor dintre copil şi persoana sau familia adoptatoare."

42. La articolul 61, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
"c) actul din care rezultă că există garanţiile că adoptatul are posibilitatea să intre şi să locuiască permanent în statul primitor."

43. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 621, cu următorul cuprins:
"Art. 621. – Ulterior înregistrării acordurilor prevăzute la art. 61 lit. a) şi b) A.N.P.D.C.A. emite acordul vizând continuarea procedurii de adopţie internaţională şi îl transmite de îndată autorităţii centrale din statul primitor."

44. La articolul 63, alineatul (4) se abrogă.

45. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 64. – Pe baza hotărârii judecătoreşti definitive de încuviinţare a adopţiei A.N.P.D.C.A. eliberează, la cererea adoptatorului/familiei adoptatoare, în termen de 5 zile lucrătoare, un certificat care atestă că adopţia este conformă cu normele Convenţiei de la Haga."

46.Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 65. – Deplasarea adoptatului din România în statul în care adoptatorul sau familia adoptatoare are reşedinţa obişnuită este posibilă numai atunci când hotărârea de încuviinţare a adopţiei este definitivă. Adoptatul se deplasează numai însoţit de adoptator sau de cel puţin unul dintre soţii din familia adoptatoare, în condiţii de siguranţă corespunzătoare nevoilor adoptatului."

47. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- CAPITOLUL V: Regimul juridic general al informaţiilor privind adopţia"

48. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 67. – (1) Persoanele adoptate au dreptul să solicite şi să obţină informaţii referitoare la locul naşterii, traseul instituţional şi istoricul personal care nu dezvăluie identitatea părinţilor fireşti/rudelor biologice. Informaţiile care atestă adopţia pot fi furnizate numai persoanelor care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu."

49. La articolul 67, alineatul (2) se abrogă.

50. După articolul 67 se introduc patru noi articole, articolele 671-674, cu următorul cuprins:
"Art. 671. – (1) După dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, adoptatul poate solicita tribunalului în a cărui rază teritorială se află domiciliul său ori, în cazul în care nu are domiciliul în România, Tribunalului Bucureşti, să-i autorizeze accesul la informaţiile aflate în posesia oricăror autorităţi publice cu privire la identitatea părinţilor săi fireşti/rudelor sale biologice.
(2) Anterior sesizării instanţei judecătoreşti, adoptatul are obligaţia de a solicita A.N.P.D.C.A. eliberarea unui document care să ateste realizarea adopţiei şi dacă înainte de adopţie acesta a avut stabilită filiaţia faţă de cel puţin unul dintre părinţii biologici, precum şi de a participa la cel puţin o şedinţă de consiliere din care să rezulte dacă adoptatul este echilibrat din punct de vedere psihoemoţional.
Art. 672. – (1) Consilierea prevăzută la art. 671 alin. (2) poate fi realizată de către direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul adoptatului, de organisme private autorizate, precum şi de cabinete individuale, cabinete asociate sau societăţi civile profesionale de asistenţă socială şi/sau de psihologie, care au încheiat convenţii cu A.N.P.D.C.A.
(2) În cazul în care adoptatul nu are domiciliul în România, activitatea de consiliere poate fi realizată de către autorităţile/organismele străine abilitate în acest sens, conform legii statului pe al cărui teritoriu locuieşte acesta.
(3) Realizarea activităţii de consiliere se atestă prin întocmirea unui raport de consiliere, care se comunică adoptatului.
Art. 673. – (1) Cererea adresată instanţei judecătoreşti pentru autorizarea accesului la informaţiile vizând identitatea părinţilor fireşti se depune la instanţă însoţită de copia documentului de identitate a solicitantului, de documentul care atestă adopţia şi stabilirea filiaţiei faţă de cel puţin unul dintre părinţii fireşti, precum şi de raportul care atestă realizarea activităţii de consiliere.
(2) În situaţia în care activitatea de consiliere este realizată de autorităţile/organismele străine abilitate, raportul se depune la instanţa judecătorească în original sau copie legalizată, însoţit de traducerea autorizată în limba română.
(3) Judecarea cererilor privind autorizarea accesului la informaţiile vizând identitatea părinţilor fireşti se face cu citarea adoptatului şi a A.N.P.D.C.A.
(4) Instanţa admite cererea dacă, potrivit probelor administrate, constată că solicitantul este o persoană adoptată care a avut stabilită filiaţia faţă de cel puţin unul dintre părinţii biologici, a beneficiat de consiliere, iar instanţa şi-a format convingerea că adoptatul este echilibrat din punct de vedere psihoemoţional.
Art. 674. – (1) Părinţii fireşti sau rudele biologice ale persoanelor adoptate pot obţine informaţii vizând persoana adoptată referitoare la confirmarea adopţiei, anul încuviinţării acesteia, caracterul intern sau internaţional al adopţiei, precum şi dacă persoana adoptată figurează în evidenţele autorităţilor ca fiind în viaţă sau decedată.
(2) Alte informaţii vizând adoptatul pot fi furnizate părinţilor biologici sau rudelor biologice ale acestuia, numai dacă există acordul expres al adoptatului care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu sau, în cazul în care adoptatul este minor, acordul persoanei sau familiei adoptatoare. Acordul se solicită de A.N.P.D.C.A., după caz, prin intermediul direcţiei sau al autorităţii centrale a statului de primire, respectiv al organizaţiei străine acreditate implicate în derularea adopţiei.
(3) Furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează de A.N.P.D.C.A."

51. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 68. – (1) Adoptatorii sunt obligaţi să informeze gradual copilul că este adoptat, începând de la vârste cât mai mici. În realizarea acestei obligaţii adoptatorii pot beneficia de sprijin acordat prin intermediul specialiştilor din cadrul compartimentului de adopţii şi postadopţii al direcţiei sau prin intermediul organismelor private autorizate, al cabinetelor individuale, al cabinetelor asociate sau al societăţilor civile profesionale de asistenţă socială şi/sau de psihologie care au încheiat convenţii cu A.N.P.D.C.A.
(2) Identitatea părinţilor fireşti ai adoptatului poate fi dezvăluită înainte de dobândirea de acesta a capacităţii depline de exerciţiu, numai pentru motive medicale, de A.N.P.D.C.A., la cererea oricăruia dintre adoptatori, a adoptatului ori a reprezentantului unei instituţii medicale, însoţită de documentele medicale justificative.
(3) Persoanele adoptate care deţin informaţii asupra identităţii părinţilor fireşti se pot adresa direct A.N.P.D.C.A. pentru realizarea demersurilor vizând contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice."

52. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 69. – Metodologia privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii vizând persoana adoptată se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

53. Capitolul VI "Încetarea adopţiei", cuprinzând articolele 71-73, se abrogă.

54. Titlul capitolului VII se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- CAPITOLUL VII: Dispoziţii privind procedura de judecată"

55. La articolul 74, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Cererile prevăzute de prezenta lege, precum şi cele privind încetarea adopţiei sunt de competenţa tribunalului în a cărui rază teritorială se află domiciliul adoptatului. Cauzele pentru judecarea cărora nu se poate determina instanţa competentă se judecă de Tribunalul Bucureşti."

56. La articolul 74, alineatele (4) şi (5) se abrogă.

57. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 75. – Acţiunile şi cererile ce cad sub incidenţa prezentei legi sunt scutite de taxă judiciară de timbru."

58. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 76. – Cererile prevăzute la art. 74 alin. (3) se soluţionează de complete specializate ale instanţei judecătoreşti, în camera de consiliu, cu participarea obligatorie a procurorului."

59. După articolul 76 se introduc patru noi articole, articolele 761-764, cu următorul cuprins:
"Art. 761. – (1) În soluţionarea cauzelor care privesc aplicarea prezentei legi, dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind verificarea cererii şi regularizarea acesteia nu sunt aplicabile.
(2) Cererea se depune în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare şi un exemplar pentru instanţă, înscrisurile care însoţesc cererea se depun într-un singur exemplar.
(3) Primind cererea, preşedintele instanţei ia măsuri pentru fixarea, de îndată, a primului termen de judecată, care nu poate depăşi 15 zile de la data înregistrării cererii, precum şi pentru citarea şi comunicarea cererii.
(4) Întâmpinarea nu este obligatorie. Părţile au posibilitatea redactării de note privind susţinerile lor şi depunerii acestora la dosar până la primul termen de judecată.
(5) În cazul amânării judecării cererii, termenul acordat nu poate depăşi 15 zile.
(6) Prima instanţă se pronunţă prin sentinţă, pe baza înscrisurilor şi, în măsura în care acest mijloc de probă nu este suficient sau împrejurările cauzei o cer, pot fi administrate şi alte probe.
(7) Pronunţarea hotărârii se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar redactarea hotărârii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare.
(8) Hotărârea se comunică părţilor în termen de 48 de ore de la redactare.
Art. 762. – (1) Hotărârile prin care se soluţionează cererile prevăzute de prezenta lege sunt supuse numai apelului în termen de 10 zile, cu excepţia hotărârilor judecătoreşti prin care se soluţionează cererea de deschidere a procedurii adopţiei, unde termenul de apel este de 30 de zile.
(2) Apelul poate fi exercitat de oricare dintre părţi, precum şi de procuror.
(3) Apelul se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor, în camera de consiliu. Dispoziţiile art. 761 alin. (5) şi (7) sunt aplicabile.
Art. 763. – Cauzele privind încetarea adopţiei se judecă cu citarea:
a) adoptatorului sau, după caz, a familiei adoptatoare;
b) adoptatului personal sau, după caz, prin reprezentant legal;
c) direcţiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul adoptatului şi A.N.P.D.C.A.
Art. 764. – (1) Hotărârile prin care se soluţionează cererile prevăzute de prezenta lege sunt executorii, dacă legea nu prevede altfel, de la data rămânerii definitive.
(2) Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile cărţii a III-a «Procedura necontencioasă judiciară» din Codul de procedură civilă."

60. La articolul 78, alineatul (1) se abrogă.

61. La articolul 79, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 79. – (1) În scopul organizării la nivel naţional a evidenţei în materia adopţiei şi al realizării etapei de potrivire, A.N.P.D.C.A, are obligaţia de a gestiona R.N.A."

62. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 80. – (1) Direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului sau, după caz, al adoptatorului sau familiei adoptatoare introduce în R.N.A. copia electronică a următoarelor documente:
a) hotărârea judecătorească prin care s-a încuviinţat deschiderea procedurii adopţiei naţionale;
b) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
c) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
d) hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii sau, după caz, de desfacere a adopţiei;
e) dispoziţia privind eliberarea/neeliberarea atestatului şi, după caz, atestatul;
f) raportul final de evaluare a capacităţii de a adopta a solicitantului;
g) raportul final de închidere a cazului prevăzut la art. 82 alin. (3);
h) alte documente necesare organizării evidenţei prevăzute la art. 79, care se stabilesc prin decizia preşedintelui A.N.P.D.C.A.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se introduc în R.N.A. în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, cele prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f), în termen de 5 zile de la data emiterii dispoziţiei, iar documentul prevăzut la alin. (1) lit. g), în termen de 5 zile de la întocmire.
(3) Odată cu introducerea în R.N.A. a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi e), direcţia va introduce şi informaţiile cu privire la copil şi persoana/familia adoptatoare necesare realizării potrivirii iniţiale.
(4) Documentele şi informaţiile referitoare la persoana/familia adoptatoare cu reşedinţa obişnuită în străinătate se introduc în R.N.A. de A.N.P.D.C.A."

63. La articolul 82, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) La încheierea perioadei de monitorizare postadopţie, direcţiile întocmesc un raport final de închidere a cazului şi introduc în R.N.A. copia electronică a acestuia. În situaţia în care, ulterior încuviinţării adopţiei, prenumele copilului adoptat este schimbat pe cale administrativă, raportul va avea anexată şi copia actului care a stat la baza schimbării prenumelui."

64. La articolul 85, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 85. – (1) Activităţile postadopţie se realizează planificat şi vizează acordarea de suport şi asistenţă de specialitate adoptatului şi adoptatorilor, care să răspundă nevoilor identificate atât în timpul perioadei de monitorizare postadopţie sau semnalate direct de către cei adoptaţi ori de către persoana/familia adoptatoare în perioada de monitorizare postadopţie, cât şi ulterior expirării acestei perioade."

65. La articolul 85 alineatul (4), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
"e) consilierea adoptatului în vederea dezvăluirii identităţii părinţilor fireşti/rudelor biologice;
f) consilierea şi pregătirea adoptatului/părinţilor fireşti/rudelor biologice în vederea contactării."

66. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 90. – Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, potrivit legii, nerespectarea prevederilor art. 9 teza a II-a şi a III-a, art. 18 alin. (1) teza a II-a, art. 39 alin. (2), art. 51 alin. (2), art. 82 alin. (3) teza I, precum şi neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor prevăzute la art. 44 alin. (1)-(3) şi art. 82 alin. (1)."

67. La articolul 91, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
a) cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele prevăzute la lit. a), b) şi g);
b) cu avertisment sau amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, cele prevăzute la lit. c)-f)."

68. La articolul 91, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Contravenientul poate achita, în termen de 48 de ore, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2)."

69. După articolul 91 se introduce un nou articol, articolul 911, cu următorul cuprins:
"Art. 911. – (1) Angajatorul are obligaţia de a aproba concediul prevăzut la art. 461.
(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu pe perioada concediului prevăzut la art. 461, cu excepţia concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului angajatorului sau a desfiinţării acestuia, în condiţiile legii.
(3) Nerespectarea de către angajator a prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.
(4) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (3) şi aplicarea amenzii corespunzătoare se fac de către persoanele împuternicite în acest sens din cadrul Inspecţiei Muncii."

70. La articolul 92, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 92. – (1) Fapta părintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a pretinde sau de a primi, pentru sine sau pentru altul, bani ori alte foloase materiale în scopul adopţiei copilului se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea drepturilor părinteşti."

71. Articolele 93-98 se abrogă.

72. Articolul 981 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 981. – Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului civil."

73. Articolul 99 se abrogă.

Art. II. – (1) Efectele hotărârilor judecătoreşti privind deschiderea procedurii adopţiei, pronunţate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se prelungesc până la împlinirea de către copil a vârstei de 14 ani. Efectele acestor hotărâri se prelungesc şi după împlinirea de către copil a vârstei de 14 ani, până la încuviinţarea adopţiei, dacă există solicitări de adopţie a acestuia din partea unor familii sau persoane atestate.
(2) În situaţia fraţilor care nu pot fi separaţi, efectele hotărârilor judecătoreşti privind deschiderea procedurii adopţiei pronunţate pentru aceştia, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se prelungesc până la împlinirea vârstei de 14 ani de către cel puţin unul dintre ei. Efectele acestor hotărâri se prelungesc şi după împlinirea vârstei de 14 ani de către cel puţin unul dintre fraţi, până la încuviinţarea adopţiei, dacă există solicitări de adopţie a respectivilor fraţi împreună, din partea unor familii sau persoane atestate.

Art. III. – Atestatele valabile la momentul intrării în vigoare a prezentei legi îşi prelungesc valabilitatea până la împlinirea termenului de 2 ani de la data eliberării acestora.

Art. IV. – Cererile prevăzute de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei legi, se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data introducerii cererii.

Art. V. – (1) În cuprinsul Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare din domeniul adopţiei, sintagma "deschiderea procedurii adopţiei interne" se înlocuieşte cu sintagma "deschiderea procedurii adopţiei", denumirea "Oficiul Român pentru Adopţii" sau, după caz, "Oficiul" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie" sau, după caz, cu "A.N.P.D.C.A.", sintagma "potrivire teoretică" se înlocuieşte cu sintagma "potrivire iniţială" şi termenul "ordin" se înlocuieşte cu termenul "decizie".
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cuprinsul dispoziţiilor art. 20 alin. (2) şi (3) şi art. 21 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul "Oficiul" se înlocuieşte cu termenul "comisia".

Art. VI. – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 153 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care administrează şi gestionează prestaţiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru persoanele fizice care adoptă copii şi care beneficiază de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"

2. Denumirea marginală a articolul 162 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare, pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap"

3. Articolul 162 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 162. – (1) Pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare potrivit Legii nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizaţia lunară. Contribuţia se suportă de la bugetul de stat.
(2) Pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizaţia pentru creşterea copilului. Contribuţia se suportă de la bugetul de stat.
(3) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care veniturile bază de calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) depăşesc valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 139 alin. (3), contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează în limita acestui plafon."

4. La articolul 168, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(10) În cazul în care au fost acordate cumulat sume reprezentând ajutoare sociale, indemnizaţii de şomaj, venituri din pensii, indemnizaţii pe perioada concediului de acomodare sau indemnizaţii pentru creşterea copilului, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii sumelor respective şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume."

Art. VII. – În termen de 90 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie elaborează normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, şi le supune spre aprobare Guvernului, prin intermediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. VIII. – Metodologia privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii vizând persoana adoptată se elaborează de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. IX. – Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. VII, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

Art. X. – Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 19 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. XI. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. V din Legea nr. 233/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 7 decembrie 2011.

Art. XII. –1. La articolul 51 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) concediu de acomodare."

Art. XIII. – 1. La articolul 95 alineatul (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
"b1) concediu de acomodare;"

Art. XIV. – (1) Dispoziţiile referitoare la acordarea concediului de acomodare şi a indemnizaţiei lunare se aplică şi persoanelor care au copii încredinţaţi în vederea adopţiei la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) indemnizaţia, precum şi concediul de acomodare se acordă proporţional în funcţie de numărul zilelor calendaristice rămase, fără a depăşi însă durata maximă prevăzută de lege pentru acordarea concediului de acomodare.

Art. XV. –1. La