Codul Muncii 2023 actualizat

Art. 241
Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu excepţia microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz (Modificat prin O.U.G. nr.…


Art. 242
Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:
    a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;
    b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare…

Art. 243
(1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora.
(2) Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator.

Art. 244
Orice modificare ce intervine în conţinutul regulamentului intern este supusă procedurilor de informare prevăzute la art. 243

Art. 245
(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.
(2) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot…

Art. 246
(1) Întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecărui angajator se realizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod.
(2) În cazul angajatorilor înfiinţaţi după intrarea în vigoare a prezentului cod, termenul de…