Codul Muncii 2021 actualizat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 501 din 13 mai 2021

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ARTICOL UNIC
La articolul 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
"(6^1) În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvenţă, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaţilor un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceştia, conform prevederilor alin. (5), să înceteze şi să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
LUDOVIC ORBAN
PREŞEDINTELE SENATULUI
ANCA DANA DRAGU

Bucureşti, 13 mai 2021.
Nr. 138.