Codul Muncii 2023 actualizat

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 14 noiembrie 2018, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul IV punctul 1, litera c) a alineatului (1) al articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II;"

    2. La articolul IV, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. La articolul 56, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de muncă."

    3. La articolul VI, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
    "1^1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
    ART. 7^1
    Ucenicii care, după perioada de probă, încetează contractul de ucenicie din motive imputabile lor pot beneficia de un alt program de ucenicie numai după o perioadă de 2 ani de la data încetării contractului de ucenicie."

    4. La articolul VI punctul 4, litera d) a articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau au restricţii asupra acestora."    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    EUGEN NICOLICEA
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 6 mai 2019.
    Nr. 93.

    -----